باورت نیست که زن حجب و حیا می خواهد؟
دامنی پاک چو گل های خدا می خواهد
؟

گوهری که صدفش نیست، شود سرگردان
صید گردد به کف و توطئه ی
دلالان

بی حجابی هنری نیست، شوی بی فرهنگ
عاقبت بر چمن بی هنران بارد
ننگ