چادر و مقنعه ای که قامت کوچـــک وچهــره ی نجیب دخترکــان معصوم
 

را می آراید تار و پـــود
حجاب و متانت در بزرگســـالی است.
 

نهال عشق به حجـــاب و عفت را
از کودکـــی در دل فرزندانمان بکاریم

 
تا در بزرگــــی ثمر دهد.


ان شـــاءالله...