می گویند

برای شناخت دختر،

مــآدرش را باید دید.

من دختــر فاطمـه (س)امـ

از مـــآدرمـ آموختـه امـ

نامحرمــ بودن ،

به چشم بینــا نیست!

مادرمــ را اگر شناختی

تمــآم دختران پاک سرزمینمــ را خواهی شنـــآخت