بانو ...

چادر برای آن است که به خدا نزدیک تر شوی

نه اینکه مذهبی تر دیده شوی...


اعتراف میکنم که قبلا گاهی چادرم رو جلوتر میکشیدم و حجابم رو محکم تر میگرفتم تا تو دید دیگران مذهبی تر بنظر بیام...

تا اینکه این متن رو ،روی تابلو نمازخونه دانشگاه دیدم و حواسم رو به نیتم جمع کردم...


"اعوذ بالله من الشیطان الرجیم"